Regulamin

Warunki świadczenia usług 

Regulamin sklepu internetowego javacoffe.pl z dnia 01.01.2023.

§1.

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego javacoffee.pl dostępnego na stronie www.javacoffee.pl jest Java Coffee Company z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Palisadowej 20/22 (01-940 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000069052, posiadająca NIP: 5213214532, nr REGON: 01739548 i kapitał zakładowy w wysokości: 101.500,00 zł („Usługodawca” lub „Sprzedający”), e-mail: info@javacoffee.pl, numer telefonu +48 22 299 62 42.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług oraz dokonywania sprzedaży Towarów przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu, a także prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy.

3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.

4. Sklep zapewnia możliwość pobrania, utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

 

§2.

Wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:

a) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b) Formularz Zamówienia  – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia;

c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, z późniejszymi zmianami;

d) Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

f) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

g) Newsletter – biuletyn informacyjny przesyłany przez Usługodawcę na żądanie Użytkownika na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej;

h) Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny pod domeną internetową javacoffee.pl;

i) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz dokonywania sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu;

j) Sprzedawca/Usługodawca - Java Coffee Company z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Palisadowej 20/22 (01-940 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000069052, posiadająca NIP: 5213214532, nr REGON: 01739548;

k) Subskrypcja – sposób realizacji zamówień na Towary umożliwiający Klientowi otrzymywanie określonego rodzaju i typu Towaru w każdym miesiącu od momentu rozpoczęcia subskrypcji do momentu jej anulowania;

I) Towar – dostępna w ofercie Sklepu rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

m) Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

n) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku z późniejszymi zmianami o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

o) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Usług;

p) Użytkownik – Kupujący. Usługobiorca oraz osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej swobodnie korzystająca ze Sklepu;

q) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późniejszymi zmianami; 

r) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę nabywanego Towaru lub rodzaju Subskrypcji;

 

§3.

Postanowienie ogólne

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu, sposoby realizacji z Usług oraz warunki sprzedaży Towaru przez Sklep javacoffee.pl.  

 

 

 

2. Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika, pod adresem javacoffee.pl.

 

 

 

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu wymagane jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowanie jego treści. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Sprzedającego informacji Konsumentowi, o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.

 

 

 

4. Zalecanymi przeglądarkami do korzystania ze sklepu są: Microsoft Edge (wersja aktualna), Firefox (wersja aktualna), Chrome (wersja aktualna), Opera 40.0 i kolejne wersje, Safari (wersja aktualna), z zachowaniem standardowych ustawień (funkcje typu blokada ciasteczek lub Adblock mogą uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze Sklepu).

 

 

 

5. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

 

 

 

6. Usługobiorca / Klient zobowiązany jest do: 

a) podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich niezbędnych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania;

b) korzystania z Usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy, Sklepu i innych Usługobiorców/Klientów; 

c) korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i  postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

7. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące Konsumenta określone w niniejszym regulaminie i ustawą o prawach Konsumenta (prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§4.
Towar oraz Zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnie przy Palisadowej 20/22 (01-940 Warszawa).

2. Towar oferowany w Sklepie jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych i został legalnie wprowadzony na rynek polski.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.

4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień Sklepu – 24 godziny na dobę przez cały rok.

7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

9. Towary w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.

10. Sprzedawca umożliwia klientom możliwość subskrypcyjnego modelu rozliczeń. Klient może przystąpić do Subskrypcji polegającej na możliwości dokonywania zakupu Produktów których dostawa będzie odbywała się cyklicznie, co umożliwi Klientowi otrzymywanie danego rodzaju Produktu przez wybrany przez Klienta okres subskrypcyjny. 

11. Sprzedawca udostępnia okres miesięcznej subskrypcji realizowanej cyklicznie. Przystąpienie do Subskrypcji obejmuje opłatę z góry, za cały okres miesięcznej subskrypcji. Klient może zrezygnować z usługi Subskrypcji, jednak nie później niż na 3 dni przed planowaną wysyłką Zamówienia objętego Subskrypcją poprzez anulowanie usługi. W przypadku braku rezygnacji okres Subskrypcji ulega przedłużeniu na kolejny okres miesięczny. Klient jest zobligowany w takich sytuacjach do uiszczenia opłaty za kolejny miesięczny okres subskrypcji. 

12. Klient zawierając umowę ze Sprzedawcą oraz wybierając subskrypcję z opcją opłaty cyklicznej wyraża zgodę na cykliczne, pobieranie przez Operatora Płatności (PayPro S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za usługę. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz na miesiąc. 

13. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayPro S.A.).

 

§5.
Zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości na Adres e-mail.

4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera: 

a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
b) formularz odstąpienia od umowy,
c) niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5. Po weryfikacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przejęcie Zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Towaru i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§6.
Płatności

1. Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl).

2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4. Towar zostanie wysłany jedynie po jego opłaceniu.

5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§7
Dostawa

1. Koszty dostawy Towaru które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru.

2. Zamówienia, wysyłane są do Klienta w ciągu 2 dni roboczych i jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.

§8
Reklamacja Towaru i Rękojmia Przedsiębiorcy

Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
ii. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §8 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §8 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

5. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §8 ust. 4, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

10. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.

11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z §8 ust. 7 powyżej;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z §8 ust. 9 do §8 ust. 11 powyżej;
c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od §8 ust. 6 do §8 ust. 11 powyżej;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

13. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

14. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.

15. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

16. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

17. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

18. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§9
Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

2. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Towaru na adres: Java Coffee Company z o.o. ul. Palisadowa 20/22 (01-940 Warszawa).Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, powinni obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

5. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów. 

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 11 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy. 

8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, objął Towar w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy. 

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 11 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§10
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W przypadku wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§11
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie: 

a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, zgodnie z § 8 Regulaminu,
c) prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 9 Regulaminu.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§12
Usługi elektroniczne

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług elektronicznych takich jak: 

a) zawieranie Umów Sprzedaży Towaru,
b) prowadzenie Konta w Sklepie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§13
Świadczenie usług elektronicznych

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 12 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§14
Reklamacja związana ze świadczeniem usług elektronicznych

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@javacoffee.pl.

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§15
Własność intelektualna

 

 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem javacoffee.pl korzystają z ochrony prawnej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Usługodawcy.

2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony javacoffee.pl, bez zgody Usługodawcy

3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony javacoffee.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Towarów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem javacoffee.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem javacoffee.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§16
Postanowienia końcowe

 

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów: 

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §11 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223 Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php#faq4671 . Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Standardowy formularz odstąpienia od umowy

(wypełnić i odesłać, tylko jeśli Państwo chcą odstąpić od umowy)

………………………………..

………………………………

……………………………….

……………………………….

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*)/dostarczenia treści cyfrowych(*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia(*)/odebrania (zamówienia usługi, treści cyfrowych/odebrania towaru)

……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):

…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów):

………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI