Regulamin

Sklep internetowy JAVA COFFEE działający pod adresem www.javacoffee.pl prowadzony jest przez Java Coffee Company Sp. z o.o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa ,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000069052, o kapitale zakładowym 750.000 zł, posiadająca nr NIP: 521-32-14-532,REGON: 017395488.

Postanowienia ogólne:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Właściciel – Java Coffee Company Sp. z o.o. ul. Palisadowa 20/22 01-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000069052, o kapitale zakładowym 750,000 zł, posiadająca nr NIP: 521-32-14-532, REGON: 017395488.

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.javacoffee.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

4. Siedziba JAVA COFFEE COMPANY znajdująca się na ulicy Palisadowej 20/22 w Warszawie, w godzinach 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku, gdzie wszyscy Klienci mają możliwość odbioru zamówionych produktów z możliwością płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze lub w przypadku przelewu od wpłynięcia kwoty na konto Java Coffee Company.

5. Konto Klienta – obszar zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

7. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki użytkowania Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

Realizacja zamówień:

1. Wszelka aktywność w Sklepie wymaga sprawnego działania sieci Internet, korzystania z przeglądarki internetowej oraz posiadania konta poczty e-mail.

2. Sklep działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.

3. Klientami mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Klient, celem dokonania zakupów w Sklepie zobowiązany będzie do dodawania dostępnych aktualnie w Sklepie produktów do wirtualnego Koszyka poprzez wybór opcji „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy każdym produkcie lub jego bliższym opisie. W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez rozwinięcie ikony “KOSZYK” w górnym prawym rogu strony. Po dokonaniu wszystkich zakupów należy dokonać wyboru opcji “Przejdź do realizacji zamówienia” a następnie “Zamawiam i płacę”. 

5. Po wyborze opcji „Zamawiam i Płacę” Klient uzyska zestawienie wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję dostawy i następnie sposobu płatności za zamówienie co skutkować będzie przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia.

6. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.

7. Właściciel po poinformowaniu Klienta zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży gdy Klient dokona zakupu produktu dostępnego w Sklepie, a z jakiejś niezależnej od Właściciela przyczyny produkt ten okaże się być niedostępny (np. awaria systemu informatycznego). W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej uprzednio ceny.

8. W przypadku dostawy przez kuriera, Sklep dokonuje wysyłki w każdy dzień roboczy w ciągu maksymalnie dwóch dni  od daty otrzymania zapłaty od Klienta.

9. W przypadku zakupu Subskrypcji, wysyłki są dokonywane w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Klient ma również możliwość odbioru osobistego produktów z Subskrypcji w Punkcie Odbioru. W przypadku dokonania płatności za subskrypcję w połowie trwania miesiąca, paczka wysyłana jest jak regularne zamówienie, do dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia. 

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niekompletnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.

11. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się na terenie Polski lub poza jej obszarem.

12. Zamówienia za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona.

Zmiany w zamówieniach:

1.W przypadku chęci dokonania zmiany lub anulowania zamówienia w zakresie zakupionych produktów po wybraniu opcji „Zamawiam i płacę” lub po opłaceniu zamówienia, Klient powinien skontaktować się z Właścicielem mailowo ([email protected]) lub telefonicznie +48 22 299 62 42

Forma płatności:

1. Klient ma prawo dokonać zapłaty tytułem złożonego zamówienia w następujących formach: 

-przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe, 

-za pośrednictwem Systemu Przelewy24, w ramach którego są następujące możliwości: płatności w drodze e-przelewów, płatności dokonywane kartami płatniczymi,

-za pośrednictwem systemu PayPal

-za pomocą karty kredytowej

2. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

3.Nie realizujemy zamówień wysyłkowych “za pobraniem”.

Ceny i koszty przesyłki:

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, EURO lub Funtach Brytyjskich (do wyboru przez klienta), zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, w przypadku wybrania firmy przesyłkowej (poczta lub kurier), doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Odbiór zamówionych produktów w Punkcie Odbioru nie wiąże się z ponoszeniem przez Klienta dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. Ceną wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) przedstawiana jest w kroku 1, przed wyborem opcji „Zamawiam i Płacę”. Informacja ta dostępna jest również po najechaniu kursorem myszki na symbol KOSZYK znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.

Reklamacje i zwroty:

1. Wobec obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

2. W terminie 2 lat od daty zakupu o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient zawiadomi Sklep w formie pisemnej (na adres Sklepu) przysługuje prawo złożenia reklamacji.

3.W przypadku 3 dni od momentu dostarczenia zamówienia do Klienta w odniesieniu do produktów spożywczych (kawa, herbata, czekolada) w przypadku, gdy produkt nie spełnia warunków jakie w ofercie sprzedaży zaznaczył Właściciel.

4. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w formie pisemnej, na adres Sklepu lub mailowej na adres: [email protected] Pismo reklamacyjne powinno zawierać w szczególności opis stanu faktycznego będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców) i numer zamówienia.

5. Właściciel w ciągu 10 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego procedowania.

6. Wysyłka reklamowanego produktu musi być poprzedzone kontaktem ze Sklepem, w sposób określony w pkt. 3 w celu ustalenia szczegółów związanych z przesłaniem reklamowanego produktu. Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji, na warunkach uzgodnionych ze Sklepem, na adres Właściciela.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni Klientowi wadliwy produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot pieniędzy, o którym tu mowa, nie obejmuje kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego produktu do Sklepu. Koszty związane z dostarczeniem reklamowanego produktu ponosi Sklep.

8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Klient (lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu) zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem pracownika firmy kurierskiej lub poczty (wymagany podpis) i niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Sklep.

9. Klient, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy zawartej poprzez Sklep bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, bez uszczerbku dla wagi i wyglądu produktu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży produktu (paragon lub faktura).

10. Koszty odesłania produktu obciążają Sklep.

11. Klient, chcąc skorzystać z uprawnień opisanych w pkt 8 powyżej powinien pisemnie lub via e- mail wysłanego na adres: [email protected] poinformować Sklep o zamiarze odstąpienia od umowy.

12. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w pkt. 8 – 10, Sklep zwróci zapłaconą cenę za produkt (bez kosztów pierwotnej przesyłki) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zwrotnego otrzymania produktów.

GWARANCJA:

1. Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru lub dystrybutora.

2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep pozostaje tylko pośrednikiem realizującym uprawnienia Klienta. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub do Sklepu.