Regulamin

Sklep internetowy JAVA COFFEE działający pod adresem www.javacoffee.pl prowadzony jest przez Java Coffee Company Sp. z o.o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa ,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000069052, o kapitale zakładowym 750.000 zł, posiadająca nr NIP: 521-32-14-532,REGON: 017395488.

Postanowienia ogólne:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Właściciel – Java Coffee Company Sp. z o.o. ul. Palisadowa 20/22 01-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000069052, o kapitale zakładowym 750,000 zł, posiadająca nr NIP: 521-32-14-532, REGON: 017395488.

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.javacoffee.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

4. Siedziba JAVA COFFEE COMPANY znajdująca się na ulicy Palisadowej 20/22 w Warszawie, w godzinach 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku, gdzie wszyscy Klienci mają możliwość odbioru zamówionych produktów z możliwością płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze lub w przypadku przelewu od wpłynięcia kwoty na konto Java Coffee Company.

5. Konto Klienta – obszar zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. 7. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki użytkowania Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

Realizacja zamówień:

1. Wszelka aktywność w Sklepie wymaga sprawnego działania sieci Internet, korzystania z przeglądarki internetowej oraz posiadania konta poczty e-mail.

2. Sklep działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.

3. Klientami mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Klient, celem dokonania zakupów w Sklepie zobowiązany będzie do dodawania dostępnych aktualnie w Sklepie produktów do wirtualnego Koszyka poprzez wybór opcji „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy każdym produkcie lub jego bliższym opisie. W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez rozwinięcie ikony “KOSZYK” w górnym prawym rogu strony. Po dokonaniu wszystkich zakupów należy dokonać wyboru opcji “Przejdź do realizacji zamówienia” a następnie “Zamawiam i płacę”. 

5. Po wyborze opcji „Zamawiam i Płacę” Klient uzyska zestawienie wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję dostawy i następnie sposobu płatności za zamówienie co skutkować będzie przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia.

6. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.

7. Właściciel po poinformowaniu Klienta zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży gdy Klient dokona zakupu produktu dostępnego w Sklepie, a z jakiejś niezależnej od Właściciela przyczyny produkt ten okaże się być niedostępny (np. awaria systemu informatycznego). W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej uprzednio ceny.

8. W przypadku dostawy przez kuriera, Sklep dokonuje wysyłki w każdy dzień roboczy w ciągu maksymalnie dwóch dni  od daty otrzymania zapłaty od Klienta.

9. W przypadku zakupu Subskrypcji, wysyłki są dokonywane w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Klient ma również możliwość odbioru osobistego produktów z Subskrypcji w Punkcie Odbioru.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub nie kompletnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej. 11. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się na terenie Polski lub poza jej obszarem.

12. Zamówienia za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona.

Zmiany w zamówieniach:

1.W przypadku chęci dokonania zmiany lub anulowania zamówienia w zakresie zakupionych produktów po wybraniu opcji „Zamawiam i płacę” lub po opłaceniu zamówienia, Klient powinien skontaktować się z Właścicielem mailowo ([email protected]) lub telefonicznie +48 22 835 43 18.

Forma płatności:

1. Klient ma prawo dokonać zapłaty tytułem złożonego zamówienia w następujących formach: 

-osobiście, gotówką lub kartą płatniczą w momencie odbioru osobistego w siedzibie Sklepu na ulicy Palisadowej 20/22 w Warszawie 

-przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe, 

-za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, w ramach którego są następujące możliwości: płatności w drodze e-przelewów, płatności dokonywane kartami płatniczymi,

-za pośrednictwem systemu Pay Pal.

2. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

3.Nie realizujemy zamówień wysyłkowych “za pobraniem”.

Ceny i koszty przesyłki:

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, EURO lub Funtach Brytyjskich (do wyboru przez klienta), zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, w przypadku wybrania firmy przesyłkowej (poczta lub kurier), doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Odbiór zamówionych produktów w Punkcie Odbioru nie wiąże się z ponoszeniem przez Klienta dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. Ceną wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) przedstawiana jest w kroku 1, przed wyborem opcji „Zamawiam i Płacę”. Informacja ta dostępna jest również po najechaniu kursorem myszki na symbol :KOSZYK” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.

Reklamacje i zwroty:

1. Wobec obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

2. W terminie 2 lat od daty zakupu o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient zawiadomi Sklep w formie pisemnej (na adres Sklepu) przysługuje prawo złożenia reklamacji.

3.W przypadku 3 dni od momentu dostarczenia zamówienia do Klienta w odniesieniu do produktów spożywczych (kawa, herbata, czekolada) w przypadku, gdy produkt nie spełnia warunków jakie w ofercie sprzedaży zaznaczył Właściciel.

4. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w formie pisemnej, na adres Sklepu lub mailowej na adres: [email protected] Pismo reklamacyjne powinno zawierać w szczególności opis stanu faktycznego będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców) i numer zamówienia.

5. Właściciel w ciągu 10 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego procedowania.

6. Wysyłka reklamowanego produktu musi być poprzedzone kontaktem ze Sklepem, w sposób określony w pkt. 3 w celu ustalenia szczegółów związanych z przesłaniem reklamowanego produktu. Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji, na warunkach uzgodnionych ze Sklepem, na adres Właściciela.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni Klientowi wadliwy produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot pieniędzy, o którym tu mowa, nie obejmuje kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego produktu do Sklepu. Koszty związane z dostarczeniem reklamowanego produktu ponosi Sklep.

8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Klient (lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu) zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem pracownika firmy kurierskiej lub poczty (wymagany podpis) i niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Sklep. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

9. Klient, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy zawartej poprzez Sklep bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, bez uszczerbku dla wagi i wyglądu produktu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży produktu (paragon lub faktura).

10. Koszty odesłania produktu obciążają Sklep.

11. Klient, chcąc skorzystać z uprawnień opisanych w pkt 8 powyżej powinien pisemnie lub via e- mail wysłanego na adres: [email protected] poinformować Sklep o zamiarze odstąpienia od umowy.

12. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w pkt. 8 – 10, Sklep zwróci zapłaconą cenę za produkt (bez kosztów pierwotnej przesyłki) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zwrotnego otrzymania produktów.

GWARANCJA:

1. Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru lub dystrybutora.

2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep pozostaje tylko pośrednikiem realizującym uprawnienia Klienta. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub do Sklepu.

Dane osobowe i polityka prywatności:

POLITYKA PRYWATNOŚCI JAVA COFFEE ROASTERS

§ 1. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę (tj. JAVA COFFEE COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Palisadowej 20/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000069052, NIP: 5213214532; REGON017395488), który jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z zasadami określonymi w treści  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. ( dalej „RODO”). Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w formie e-mail [email protected] lub poprzez kontakt telefoniczny (22) 299 62 42.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu IP komputera. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.

3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów Sprzedaży przez Sprzedawcę.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (a) jest prawny obowiązek Sprzedawcy związany z wykonywaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym obowiązek działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; w przypadku o którym mowa w ust. 3 lit. (b ) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

6. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania, jedynie w celu realizacji Umów Sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy i firmie kurierskiej. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Sprzedawcy. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

7. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

8. Klientom przysługuje prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, współpracujących ze Sprzedawcą , ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę nt. Klientów oraz do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu jako wobec podmiotu dopuszczającemu się naruszeń.

9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

11. Transfer danych osobowych Klientów do Państw trzecich będzie się odbywał zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi przez RODO.

§ 2. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Sklepie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

3. Sprzedawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

§ 3. COOKIES
1. W celu prawidłowego działania Sklepu, Sprzedawca korzysta z technologii plików Cookies, w oparciu o przepisy Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (Rozporządzenie e-Privacy). Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta ze Sklepu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

2. Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz za zgodą Klienta, wyrażoną poprzez ustawienia przeglądarki trwałe cookies, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.

3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

4. Cookies Sklepu są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies zamieszczane przez partnerów Sprzedawcy, za uprzednią zgodą ze strony Klienta poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

6. Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Niewłączenie przez Klienta cookies trwałych oraz Cookies Zewnętrznych nie może , spowodować niedostępności części lub całości funkcji Sklepu.

7. Sprzedawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Sklepie i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Sklepu i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Sklepu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

8. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne, z zastrzeżeniem ust. 15, w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Sklepu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Google+ i Instagram.

9. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.