Regulamin promocji „Kod rabatowy – KWIECIEŃ”

 
§1.
  1. Organizatorem Promocji jest jest Java Coffee Company z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Palisadowej 20/22 (01-940 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000069052, posiadająca NIP: 5213214532, nr REGON: 01739548 i kapitał zakładowy w wysokości: 101.500,00 zł („Organizator”), e-mail: info@javacoffee.pl, numer telefonu +48 22 299 62 42.
  2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem: javacoffee.pl.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Promocji. 
  4. Sklep zapewnia możliwość pobrania, utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.
  §2.
   1. Wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:

   a) Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia;
   b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, z późniejszymi zmianami;
   c) Kod Rabatowy – oznacza kod rabatowy „KWIECIEŃ” uprawniający do naliczenia Rabatu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   d) Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   e) Klient/Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego zawarcie umowy sprzedaży za jego pośrednictwem nie jest związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. będąca konsumentem) – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji;
   f) Regulamin – niniejszy regulamin Promocji;
   g) Rabat – 15% (piętnasto-procentowy) rabat na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym udzielany na podstawie kodu rabatowego „KWIECIEŃ”;
   h) Organizator - Java Coffee Company z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Palisadowej 20/22 (01-940 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000069052, posiadająca NIP: 5213214532, nr REGON: 01739548;
   i) Promocja – Promocja dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem;
   j) Towar/Produkt– dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
   k) Data Ważności – czas, w jakim można zrealizować Kod Rabatowy na stronie sklepu javacoffee.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;
   l) Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem javacoffee.pl ;
   m) Subskrypcja – sposób realizacji zamówień na Towary umożliwiający Klientowi otrzymywanie określonego rodzaju i typu Towaru w każdym miesiącu od momentu rozpoczęcia subskrypcji do momentu jej anulowania.
   n) Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

   §3.

   Warunki Uczestnictwa w Promocji

   1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient będący konsumentem. Udział Klienta w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
   1. Klient może przystąpić do Promocji poprzez dodanie do koszyka Produktów spełniających warunki działania kodu rabatowego „KWIECIEŃ” oraz wpisanie kodu rabatowego w odpowiednim polu w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia.
   1. Klient uczestniczący w Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klientowi zabrania się korzystania z Promocji w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.
   §4.
   Warunki Promocji
    1. Kod Rabatowy może być przekazany w formie informacji umieszczonej w Sklepie Internetowym, powiadomienia, za pośrednictwem e-maila, SMS, ulotki lub kuponu.
    2. Kod rabatowy może zostać wykorzystany dla osób posiadających konto Klienta w Sklepie Internetowym, a także dla użytkowników niezalogowanych lub nieposiadających Konta Klienta.
    3. Rabat, w wysokości 15% po wykorzystaniu Kodu Rabatowego, naliczany jest od cen brutto podanych w Sklepie Internetowym.
    4. Kod rabatowy upoważnia do zakupu produktów z uwzględnieniem Rabatu z oferty zamieszczonej w Sklepie Internetowym.
    5. Promocja obejmuje Towary znajdujące się w sklepie internetowym w po kliknięci w zakładkę „Wszystkie Kawy”. Promocja nie obejmuje Subskrypcji, kaw specjalnych oraz zestawów testowych dostępnych w Sklepie Internetowym. 
    6. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku.
    7. Aby móc skorzystać z Promocji, minimalna wartość produktów w koszyku Klienta musi wynieść minimum 100 złotych brutto.
    8. Rabat zostanie naliczony do zamówienia Klienta poprzez dodanie produktu z listy do koszyka i zatwierdzeniu, a następnie wpisaniu Kodu Rabatowego w polu oznaczonym „Kod rabatowy”. Po wpisaniu Kodu Rabatowego oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „ZASTOSUJ” widocznym przy polu „Kod rabatowy” Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny brutto produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
    9. Skorzystanie z Kodu Rabatowego zależy tylko od woli Klienta.
    10. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę ani inny ekwiwalent pieniężny, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania Rabatu. Kod rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie w Sklepie Internetowym.
    11. Klientowi przysługuje prawo do wielokrotnego wykorzystania Kodu Rabatowego podczas zakupów w Sklepie Internetowym w okresie trwania Promocji.
    12. Rabat zostanie rozdzielony proporcjonalnie na wszystkie produkty z kolekcji 'Wszystkie Kawy'. Ze względu na zaokrąglenia walutowe wartość rabatu może się nieznacznie różnić w zależności od ilości i cen produktów.
    13. Okres trwania Promocji rozpoczyna się w dniu 17.04.2024 o godzinie 0:00. Promocja trwa do dnia 21.04.2024 do godziny 23:59.
    14. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży Produktów, dla której zastosowany został Rabat, Klientowi nie przysługuje zwrot wykorzystanego Rabatu ani jego równowartości.
    15. Jeżeli w rezultacie odstąpienia przez Klienta od części Umowy Sprzedaży, cena wszystkich Produktów objętych Umową Sprzedaży spadnie poniżej minimalnej kwoty umożliwiającej skorzystanie z Rabatu, zastosowany Rabat wygasa, a Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy między zapłaconą ceną promocyjną a ceną standardową należną z tytułu Umowy Sprzedaży. Pokrycie różnicy może nastąpić w drodze potrącenia należności przez Organizatora z kwotą zwracaną Klientowi na skutek odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
    16. Rabat naliczany jest od aktualnie widocznej na stronie Sklepu Internetowego cen detalicznych brutto produktów znajdujących się w koszyku Uczestnika korzystającego z Kodu Rabatowego, z wyłączeniem kosztów dostawy oraz innych dodatkowych opłat niestanowiących ceny Produktu.
    17. Kod rabatowy objęty niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami oraz indywidualnie przyznawanymi rabatami w Sklepie Internetowym.
    18. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko przed upływem terminu trwania Promocji. 
    §5.
    Warunki Rezygnacji z Promocji
    1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z użycia Kodu Rabatowego w szczególności poprzez usunięcie wcześniej wpisanego kodu lub zaprzestanie składania Zamówienia.
    §6.
    Postępowanie Reklamacyjne
    1. Reklamacje związane z Promocją Klient może składać na przykład pisemnie pod adresem: ul. Palisadowej 20/22 (01-940 Warszawa), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@javacoffee.pl.
    1. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
    1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

    §7.
    Postanowienia Końcowe
    1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował Regulamin.
    1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu. 
    1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej javacoffee.com.
    1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
    1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:
    a) Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
    b) Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu;
    c) Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich;
    d) Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym.  
    1. Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 2 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
    1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
    1. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego. 
    1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.04.2024 roku.

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI